La Junta de Govern de la Diputació de València, en sessió celebrada en data 19 de juliol de 2022, va aprovar la concessió de subvenció a FESA per un import de 6.174,15 com ajuda al manteniment d'aquesta Federació per a l'exercici 2022        ...