JOCS ESPORTIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Els Jocs Esportius en Esports Adaptats tracten de promoure i fomentar la pràctica de l’activitat físic-esportiva dels joves amb Discapacitat Física, Paràlisi Cerebral i Discapacitat Sensorial, fonamentalment a través de 2 línies d’activitats:

        1- La participació en Jornades, Trobades i Campionats adaptats a les seues característiques i nivells, amb una clara orientació cap a la iniciació al rendiment esportiu de Boccia, Atletisme i Natació.

Com vulga que els Esports Adaptats suposen una manifestació minoritària, comparada amb l’esport convencional, establir Jornades o Campionats on hi haja únicament participació de Joves, és excepcional i en la majoria de les ocasions la joventut competeix conjuntament amb esportistes sèniors, amb les adaptacions i classificacions específiques necessàries. Amb això millorem la motivació, al mateix temps que s’afavoreix també l’aprenentatge del gest tècnic i de l’acompliment esportiu general.

 També cal destacar que, en funció de la discapacitat i de la modalitat esportiva, les categories per edats a les quals es dirigeixen els Jocs poden variar. Les especials dificultats a l’hora d’iniciar-se en la pràctica esportiva suposa també una diferenciació a l’hora d’establir les edats a les quals ens dirigim

        2- La participació en Jornades on es fomenta la inclusió de persones amb discapacitat, destinades a Centres d’Educació Especial.